• Τρέχοντα Στοιχεία Αιτούντα
  • Στοιχεία Μαθητή
  • Μεταφόρτωση Αρχείων
  • Προσωπικά Δεδομένα
  • Προεπισκόπηση
  • Ολοκλήρωση
Στοιχεία Αιτούντα
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα. Αιτών/ούσα μπορεί να είναι:
  • Ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως εφόσον είναι άνω των 18 ετών είτε 
  • Γονέας/κηδεμόνας ανήλικου τέκνου. 
  • Εξουσιοδοτημένος δικηγόρος / πολίτης 
Εισάγετε 10ψήφιο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χωρίς κενά ή παύλες
Εισάγετε 10ψήφιο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χωρίς κενά ή παύλες