Ενδιαφέρει: Γονείς και Κηδεμόνες, των οποίων τα τέκνα έχουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) για την οποία θέλουν να υποβάλουν ένσταση.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 4823/2021, εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά ο μαθητής.

Εξαιρούνται από την προθεσμία των 30 ημερών γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση του ν. 4823/2021, δηλαδή πριν τις 03-08-2021.

 

Περιγραφή Διαδικασίας :

  1. Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

  2. Πραγματοποίηση αξιολόγησης μαθητή/τριας, κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα Ειδικής Αγωγής σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας

  3. Έκδοση Απόφασης - Αξιολογικής Έκθεσης από την Ε.Δ.Ε.Α. και παραλαβή από τον γονέα ή κηδεμόνα

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Για την κρίση της προσφυγής και την επαναξιολόγηση του/της μαθητή/τριας, απαιτείται:

  1. Υποβολή αίτησης του γονέα/κηδεμόνα προς την Ε.Δ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

  2. H τελευταία - προσβαλλόμενη Γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), η οποία πρέπει να είναι σε ένα ενοποιημένο αρχείο

  3. Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης του έτερου γονέα (για έγγαμους, διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς) η οποία μπορεί να εκδοθεί από gov.gr με το ακόλουθο κείμενο :

    Συναινώ να επαναξιολογηθεί το παιδί μου (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ) από την Ε.Δ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και συμφωνώ με το περιεχόμενο της αίτησης που υποβλήθηκε από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για άγαμους ή σε χηρεία γονείς)

  5. Επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία μεταγενέστερη της Γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (εάν και εφόσον υπάρχουν) 

Σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση από τον έναν γονέα, η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα προσκομίζοντας τη σχετική δικαστική απόφαση.

 

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης (Απαιτείται πιστοποίηση με κωδικούς TAXIS)

 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οδηγός Υποβολής Αίτησης